Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εκθέτει σε απευθείας ανάθεση, την ανάδειξη αναδόχου της παροχής υπηρεσιών απασχόλησης γερανών 2015  και κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 54.245,46€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του κωδικού 61.98.60.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν την μελέτη και τα έντυπα για την υποβολή των προσφορών  από το Γραφείο Προμηθειών (κ. Αγγελική Φαϊτά) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρα 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.

Για την συμμετοχή τους στην διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν το φάκελο τους στην γραμματεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. μέχρι τις 03/09/2015 και ώρα 13:00μ.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 04/09/2015 και ώρα 11:00 π..μ. από την επιτροπή διενέργειας δημοσίων διαγωνισμών προμηθειών & υπηρεσιών.