Διαγωνισμοί

για προμήθειες, υπηρεσίες και έργα της επιχείρησης

Μονάδες Αφαλάτωσης Νερού 2018

Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 27.000,00€ Περίληψη Διακήρυξης: Ω2ΡΛΟΡΓΤ-ΝΩΠ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ. Ι.Θεοτόκη 1, την 12-6-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Μελέτη βελτίωσης αποχετευτικού συστήματος Κυνοπιαστών

Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός Κριτήριο επιλογής: Συμφερότερη από οικονομικής άποψης Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 59.924,50€ Περίληψη Διακήρυξης: ΨΞ2ΑΟΡΓΤ-0ΨΞ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 31-5-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:00 π.μ..

Προμήθεια Υλικών και Εξαρτημάτων Ύδρευσης 2018

Διαδικασία Διαγωνισμού: Ανοικτός Κριτήριο επιλογής: Συμφερότερη από οικονομικής άποψης Τύπος σύμβασης: Προμήθειες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 219.964,81€ Περίληψη Διακήρυξης: Ψ0ΥΥΟΡΓΤ-Ω45 Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 07η Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης των προσφορών την 14:30 μ.μ..

Καύσιμα μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων κέντρου 2018

Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Προμήθειες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 59.978,00€ Περίληψη Διακήρυξης: 6ΙΙΙΟΡΓΤ-Ξ1Ε Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 18-05-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Προμήθεια Σωλήνων Ύδρευσης Κέντρου

Διαδικασία Διαγωνισμού: Ανοικτός Κριτήριο επιλογής: Συμφερότερη από οικονομικής άποψης Τύπος σύμβασης: Προμήθειες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 79.996,80€ Περίληψη Διακήρυξης: 7ΝΧΝΟΡΓΤ-Ι6Ρ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 18η Μαΐου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης των προσφορών την 14:30 μ.μ..

Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων ύδρευσης 2018

Διαδικασία Διαγωνισμού: Ανοικτός Κριτήριο επιλογής: Συμφερότερη από οικονομικής άποψης Τύπος σύμβασης: Προμήθειες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 219.964,81€ Περίληψη Διακήρυξης: Ψ6ΕΩΟΡΓΤ-8ΦΠ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ενημερώνουμε όλους τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού: «Για την προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων ύδρευσης 2018 »προϋπολογισμού 219.964,81€, που ήταν να διεξαχθεί την 10η Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30μ.μ., ότι ακυρώνεται και θα δημοσιευθεί εκ νέου.