Διαγωνισμοί

για προμήθειες, υπηρεσίες και έργα της επιχείρησης

Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης Αγ. Γεωργίου 2018

Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός Κριτήριο επιλογής: Συμφερότερη από οικονομικής άποψης Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 40.492,24€ Περίληψη Διακήρυξης: 6Ζ82ΟΡΓΤ-ΑΗ9 Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 20-3-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Προμήθεια Υποχλωριώδους Νατρίου 2017-18

Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός Κριτήριο επιλογής: Συμφερότερη από οικονομικής άποψης Τύπος σύμβασης: Προμήθειες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 57.750,00€ Περίληψη Διακήρυξης: ΨΤΓΗΟΡΓΤ-ΠΓΥ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 14-3-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης, αποχέτευσης και όμβριων στην οδό Προσαλένδου

Διαδικασία Διαγωνισμού: Ανοικτός Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Έργα Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 76.057,74€ Περίληψη Διακήρυξης: 68ΧΡΟΡΓΤ-ΔΣΞ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 20η Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης των προσφορών την 14:30 μ.μ..

Αντιακατάσταση Γεώτρησης Κάτω Γαρούνα

Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός Κριτήριο επιλογής: Συμφερότερη από οικονομικής άποψης Τύπος σύμβασης: Έργα Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 29.996,08€ Περίληψη Διακήρυξης: ΨΦΞΟΟΡΓΤ-Κ5Σ Αρχείο Λήψη Προβολή Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην Κέρκυρα και στα Γραφεία της ΔΕΥΑΚ (9η πάροδος Ι.Θεοτόκη 1) την 23η Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10.00 (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού της ΔΕΥΑΚ.

Μίσθωση μηχανημάτων και προμήθεια αδρανών Υλικών, Τμήματος Κέντρου, έτους 2017

Διαδικασία Διαγωνισμού: Ανοικτός Κριτήριο επιλογής: Συμφερότερη από οικονομικής άποψης Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 144.890,00€ Περίληψη Διακήρυξης: ΩΜΓ8ΟΡΓΤ-ΧΨΖ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., την 28η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης των προσφορών την 14:30 μ.μ..

Αποπεράτωση γεώτρησης στην περιοχή Χωροεπισκόπων

Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Έργα Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 34.223,26€ Περίληψη Διακήρυξης: 666ΛΟΡΓΤ-2ΦΗ Αρχείο Λήψη Προβολή

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην Κέρκυρα και στα Γραφεία της ΔΕΥΑΚ (9η πάροδος Ι.Θεοτόκη 1) την 9η Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού της ΔΕΥΑΚ.