Διαγωνισμοί

για προμήθειες, υπηρεσίες και έργα της επιχείρησης

Δευτερεύοντες αγωγοί αποχέτευσης Περάματος- Τσάκι Μπενιτσων και βελτίωση αγωγού διάθεσης λυμάτων ΕΕΛ 2017

Διαδικασία Διαγωνισμού: Ανοικτός Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Έργα Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 772.000,00€ Περίληψη Διακήρυξης: 70Κ7ΟΡΓΤ-ΓΩ6 Αρχείο Λήψη Προβολή

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην Κέρκυρα και στα Γραφεία της ΔΕΥΑΚ (9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1) την 21η Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 ( ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού της ΔΕΥΑΚ.

Έργα συμπλήρωσης δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Περάματος– Τσάκι Μπενιτσών 2017

Διαδικασία Διαγωνισμού: Ανοικτός Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Έργα Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 955.896,56€ Περίληψη Διακήρυξης: 727ΠΟΡΓΤ-5ΒΤ Αρχείο Λήψη Προβολή

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην Κέρκυρα και στα Γραφεία της ΔΕΥΑΚ (9η πάροδος Ι.Θεοτόκη 1) την 19η Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού της ΔΕΥΑΚ.

Παροχή υπηρεσιών μείωσης παραγωγής ιλύος στις Ε.Ε.Λ Κέρκυρας 2017

Διαδικασία Διαγωνισμού: Ανοικτός Κριτήριο επιλογής: Συμφερότερη από οικονομικής άποψης Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 126.000,00€ Περίληψη Διακήρυξης: ΩΗΗΟΟΡΓΤ-ΨΛΧ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 14η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης των προσφορών την 17:00 μ.μ..

Ανασύνταξη μελετών αποχέτευσης εργατικών κατοικιών Αγίου Ιωάννη

Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 22.054,47€ Περίληψη Διακήρυξης: 7ΜΝΕΟΡΓΤ-Χ4Ω Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 04-08-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης των προσφορών την 11:00 π.μ..

Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων ύδρευσης πόλης 2017

Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Προμήθειες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 50.000,00€ Περίληψη Διακήρυξης: 6ΟΙΣΟΡΓΤ-1ΦΥ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 19-07-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Κέντρου 2017

Διαδικασία Διαγωνισμού: Πρόχειρος Κριτήριο επιλογής: Συμφερότερη από οικονομικής άποψης Τύπος σύμβασης: Προμήθειες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 34.996,00€ Περίληψη Διακήρυξης: 6ΦΟ4ΟΡΓΤ-1Θ2 Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 17-07-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..