Διαγωνισμοί

για προμήθειες, υπηρεσίες και έργα της επιχείρησης

Προμήθεια Αντλιών ΕΕΛ Πόλης 2017

Διαδικασία Διαγωνισμού: Ανοικτός Κριτήριο επιλογής: Συμφερότερη από οικονομικής άποψης Τύπος σύμβασης: Προμήθειες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 80.810,00€ Περίληψη Διακήρυξης: 67Θ8ΟΡΓΤ-ΩΞΩ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 08η Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης των προσφορών την 17:00 μ.μ..

Υπηρεσίες Σιδηροκατασκευών και Ηλεκτροσυγκολλήσεων 2017

Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 30.000,00€ Περίληψη Διακήρυξης: ΩΡΛΖΟΡΓΤ-ΦΜΙ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 25-05-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Επισκευή αντλιών λυμάτων και ηλεκτροκινητήρων 2017

Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 59.491,68€ Περίληψη Διακήρυξης: ΩΜΨΒΟΡΓΤ-8Ω3 Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 11-05-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Εργασίες αποκατάστασης βλαβών δικτύου ύδρευσης Παλαιοκαστριτών 2017

Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός Κριτήριο επιλογής: Συμφερότερη από οικονομικής άποψης Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 39.336,00€ Περίληψη Διακήρυξης: 60Τ8ΟΡΓΤ-Ψ4Ι Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 10-05-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Μίσθωση μηχανημάτων και προμήθεια αδρανών υλικών κέντρου 2017

Διαδικασία Διαγωνισμού: Ανοικτός Κριτήριο επιλογής: Συμφερότερη από οικονομικής άποψης Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 144.890,00€ Περίληψη Διακήρυξης: ΩΣΡΟΟΡΓΤ-ΡΑΨ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., την 04η Μαΐου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης των προσφορών την 17:00 μ.μ..

Ανανέωση και Βελτίωση ΕΕΛ Πόλης Κέρκυρας

Διαδικασία Διαγωνισμού: Πρόχειρος Κριτήριο επιλογής: Συμφερότερη από οικονομικής άποψης Τύπος σύμβασης: Έργα Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 59.287,81€ Περίληψη Διακήρυξης: ΩΗ57ΟΡΓΤ-ΧΧΚ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 20-04-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..