Διαγωνισμοί

για προμήθειες, υπηρεσίες και έργα της επιχείρησης

Βελτίωση, ανακατασκευή εγκατάστασης μονάδας αφαλάτωσης νερού στην Γαρίτσα 2016

Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 21.000,00€ Περίληψη Διακήρυξης: 7Φ5ΙΟΡΓΤ-1ΘΞ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 22-11-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Μίσθωση Μηχανημάτων και Προμήθεια Αδρανών Υλικών 2016

Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 19.829,00€ Περίληψη Διακήρυξης: Ψ7ΔΣΟΡΓΤ-7ΩΟ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 09-11-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Λειτουργία και συντήρηση Β/Κ Σιδαρίου 2016

Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 34.800,00€ Περίληψη Διακήρυξης: ΩΦΟΓΟΡΓΤ-75Ξ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 18-10-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Υποχλωριώδες Νάτριο 2016

Διαδικασία Διαγωνισμού: Πρόχειρος Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Προμήθειες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 57.750,00€ Περίληψη Διακήρυξης: Ω3Υ4ΟΡΓΤ-ΕΨΝ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 20-10-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Μείωση περίσσειας ιλύος Βιολογικού Καθαρισμού 2016

Διαδικασία Διαγωνισμού: Πρόχειρος Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 59.880,00€ Περίληψη Διακήρυξης: Ω9ΞΝΟΡΓΤ-ΜΤ0 Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 17-10-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Λήψη ενδείξεων 2016

Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 53.270,00€ Περίληψη Διακήρυξης: 7ΞΙ9ΟΡΓΤ-ΟΑΧ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 10-10-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης των προσφορών την 12:00 π.μ..