Διαγωνισμοί

για προμήθειες, υπηρεσίες και έργα της επιχείρησης

Εργασίες αποκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικών βλαβών, λειτουργίας, συντήρησης και παρακολούθησης μονάδων αφαλάτωσης 2016

Διαδικασία Διαγωνισμού: Πρόχειρος Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 27.000,00€ Περίληψη Διακήρυξης: ΩΚΙ0ΟΡΓΤ-9ΨΛ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 25-08-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Εργασίες αποκατάστασης βλαβών δικτύου ύδρευσης Παρελίων 2016

Διαδικασία Διαγωνισμού: Πρόχειρος Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 39.336,00€ Περίληψη Διακήρυξης: ΨΘΥΒΟΡΓΤ-2ΝΗ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 22-08-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης Β/Κ Σιδαρίου 2016

Διαδικασία Διαγωνισμού: Πρόχειρος Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 34.800,00€ Περίληψη Διακήρυξης: Ω7ΩΤΟΡΓΤ-Ζ5Χ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 17-08-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης των προσφορών την 12:30 π.μ..

Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης Β/Κ Κασσιόπης 2016

Διαδικασία Διαγωνισμού: Πρόχειρος Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 34.800,00€ Περίληψη Διακήρυξης: 63Σ9ΟΡΓΤ-ΑΨΕ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 17-08-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης των προσφορών την 12:30 π.μ..

Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης Β/Κ Λευκίμμης 2016

Διαδικασία Διαγωνισμού: Πρόχειρος Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 57.790,00€ Περίληψη Διακήρυξης: Ω39ΠΟΡΓΤ-ΛΤΨ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 17-08-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Μίσθωση μηχανημάτων και προμήθεια αδρανών Υλικών Τμήματος Κέντρου έτους 2016

Διαδικασία Διαγωνισμού: Πρόχειρος Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Προμήθειες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 36.977,00€ Περίληψη Διακήρυξης: 7750ΟΡΓΤ-ΥΚΥ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 10-08-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..