Διαδικασία Διαγωνισμού: Ανοικτός Κριτήριο επιλογής: Συμφερότερη από οικονομικής άποψης Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 144.890,00€ Περίληψη Διακήρυξης: ΩΜΓ8ΟΡΓΤ-ΧΨΖ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., την 28η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης των προσφορών την 14:30 μ.μ..

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 06η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30π.μ.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού 2.897,00 €, διάρκειας 09 μηνών.

Πληροφορίες για την ηλεκτρονική διακήρυξη του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και έως την 23η Νοεμβρίου 2017 και ώρα 13:00, από το Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑK.

Αρμόδια υπάλληλος η κ. Φαϊτά Αγγελική, τηλέφωνο 26610 46362 και για τεχνικά θέματα ο κ. Κατσαρός Αναστάσιος τηλ. 26610 42363.