Διαδικασία Διαγωνισμού: Ανοικτός Κριτήριο επιλογής: Συμφερότερη από οικονομικής άποψης Τύπος σύμβασης: Προμήθειες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 219.964,81€ Περίληψη Διακήρυξης: Ψ6ΕΩΟΡΓΤ-8ΦΠ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ενημερώνουμε όλους τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού: «Για την προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων ύδρευσης 2018 »προϋπολογισμού 219.964,81€, που ήταν να διεξαχθεί την 10η Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30μ.μ., ότι ακυρώνεται και θα δημοσιευθεί εκ νέου.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 10η Μαΐου2018 , ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης των προσφορών την 14:30 μ.μ..

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 16η Μαΐου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30π.μ.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού 4.399,30 € , διάρκειας έως την 10/12/2018 .

Πληροφορίες για την ηλεκτρονική διακήρυξη του διαγωνισμού υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αρμόδια υπάλληλος η κ.Φαϊτά Αγγελική , τηλέφωνο 26610 46362.