Διαδικασία Διαγωνισμού: Ανοικτός Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Προμήθειες Κωδικός Προϋπολογισμού : Συγχρηματοδοτούμενο Έργο Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 30.940,00€ Περίληψη Διακήρυξης: 69ΙΞΟΡΓΤ-ΗΣ0 Αρχείο Λήψη Προβολή

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην Κέρκυρα και στα Γραφεία της ΔΕΥΑΚ (9η πάροδος Ι.Θεοτόκη 1) την 7 η Αυγούστου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού της ΔΕΥΑΚ

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 3 η Αυγούστου 2018 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 03/08/2018.

Αρμόδιοι υπάλληλοι η κ.Φαϊτά Αγγελική και Κατσαρός Αναστάσιος, τηλέφωνο 26610 46362-26610 46362