Δι@ύγεια

Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Yπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  26-06-2018 10:10:23
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΔΕΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ /2017
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  25-06-2018 13:29:38
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΔΕΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  25-06-2018 13:26:42
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση απευθείας ανάθεσης μετά από συγκέντρωση προσφορών για την «Συλλογή, μεταφορά και διάθεση αφυδατωμένης ιλύος από την ΕΕΛ Κέρκυρας».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  25-06-2018 10:40:35
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ αριθμ. 3790/03-05-2018 ένσταση Ανδρέα Β. Βλάσση κατά της απόφασης της επιτροπής του διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανημάτων και προμήθεια αδρανών υλικών τμήματος Νότιας Κέρκυρας».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  25-06-2018 10:19:44
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 2.285,19 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ως εξής :KA : 25.07.000.001 ποσό : 1.842,90 KA : 54.00.600.000 ποσό : 442,29
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  25-06-2018 09:52:50
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση απευθείας ανάθεσης μετά από συγκέντρωση προσφορών για την «Προμήθεια σωλήνων Ύδρευσης Τμήματος Βορρά για επισκευή βλαβών ».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  22-06-2018 13:50:52
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση απευθείας ανάθεσης μετά από συγκέντρωση προσφορών για την εκπόνηση «Οριστικής Μελέτης Εγκατάστασης Υποδοχής Στερεών Υπολειμμάτων από φρεάτια δικτύου Αποχέτευσης».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  22-06-2018 12:06:00
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 1.041,60 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ως εξής :KA : 54.00.600.000 ποσό : 201,60 KA : 62.07.021.040 ποσό : 840,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  22-06-2018 11:38:56
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 7.440,00 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ΑΓΟΡΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΕ ΠΑΡΕΛΙΩΝ ως εξής : KA : 12.93.000.100 ποσό : 6.000,00 KA : 54.00.600.000 ποσό : 1.440,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  22-06-2018 11:22:44