Δι@ύγεια

Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Yπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 930,00 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για Διάφορα άλλα έξοδα Χημείου και λοιπών τμημάτων ως εξής :KA : 54.00.600.000 ποσό : 180,00 KA : 64.98.999.000 ποσό : 750,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  15-02-2018 13:51:41
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση μελέτης και όρων δημοπρασίας για την εκπόνηση μελέτης «Μελέτη αποχέτευσης Κάτω Κορακιάνας–Αγ.Μάρκου».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  15-02-2018 13:51:28
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  15-02-2018 13:40:27
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση μελέτης και όρων δημοπρασίας για την ΄΄ Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων στην οδό Προσαλένδου ΄΄.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  15-02-2018 13:39:57
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση μελέτης και όρων δημοπρασίας για την ΄΄ Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης Κέντρου ΄΄.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  15-02-2018 13:37:29
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση μελέτης και όρων δημοπρασίας για την ΄΄Προμήθεια υλικών εξαρτημάτων ύδρευσης έτους 2018΄΄.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  15-02-2018 13:34:56
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών ύδρευσης τμήματος Βορρά.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  15-02-2018 12:52:40
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Γ.2 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Θέμα:  Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης για προσλήψεις προσωπικού ΙΔΟΧ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  15-02-2018 10:47:02
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για εργασίες στον υποσταθμό μέσης τάσης της ΕΕΛ Πόλης.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-02-2018 13:51:55
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών αναβάθμισης και συντήρησης των μηχανών καταμέτρησης της ΔΕΥΑΚ.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-02-2018 13:38:27