Δι@ύγεια

Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Yπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-02-2018 13:27:53
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αποχέτευσης Κυνοπιαστών.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-02-2018 13:00:38
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 6.200,00 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ΜΠΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ως εξής :KA : 15.05.008.100 ποσό : 5.000,00 KA : 54.00.600.000 ποσό : 1.200,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-02-2018 12:46:43
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης – επισκευής αποφρακτικού μηχανήματος ΜΕ 38473.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-02-2018 12:39:06
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΙΜ. 263
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-02-2018 12:28:38
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 1.314,40 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για AΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠ.ΥΛΙΚ.ΥΔΡΕΥΣ.ΑΜΕΣ.ΠΡΟΜ.ΚΕΝΤΡΟΥ ως εξής :KA : 26.01.100.012 ποσό : 1.060,00 KA : 54.00.600.000 ποσό : 254,40
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-02-2018 12:13:22
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜ 243-242-281-254
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-02-2018 11:58:30
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜ 282
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-02-2018 11:49:26
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Γ.2 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Θέμα:  Συγκρότηση Επιτροπών που αφορούν εκδοθέντες λογαριασμούς καταναλωτών ήτοι: α) Επιτροπή εκπτώσεων –διορθώσεων σε λογαριασμούς Ύδρευσης-Αποχ/σης καταναλωτών. β) Επιτροπή εκδίκασης ενστάσεων καταναλωτών σε λογαριασμούς Ύδρευσης-Αποχ/σης.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-02-2018 11:14:46
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Γ.2 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Θέμα:  Λήψη απόφασης ορισμού Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών μονάδας εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στα επίσημα τιμολόγια του Υπουργείου Υποδομών.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-02-2018 11:10:35