Δι@ύγεια

Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Yπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Γ.2 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Θέμα:  Ορισμός ειδικής επιτροπής εκτίμησης Ζημιών (που προξενήθηκαν σε τρίτους από την ΔΕΥΑΚ).
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-02-2018 11:08:20
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Γ.2 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Θέμα:  Λήψη απόφασης για την απόσυρση παλαιών αυτοκινήτων που δεν χρήζουν επισκευής.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-02-2018 11:04:27
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Γ.2 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Θέμα:  Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Ανταλλακτικών και Επισκευαστικών εργασιών μεταφορικών μέσων και οχημάτων της ΔΕΥΑΚ για το έτος 2018 (άρθρο 221 του Ν.4412/2016).
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-02-2018 11:01:56
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Γ.2 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Θέμα:  Ορισμός ειδικής επιτροπής χαρακτηρισμού αχρήστων υλικών.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-02-2018 10:59:13
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Γ.2 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Θέμα:  Ορισμός Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων που αφορούν έργα προϋπ/σμού μέχρι 1.000.000 €, σύμφωνα με την παρ.3 & παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-02-2018 10:56:40
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Γ.2 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Θέμα:  Ορισμός Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων για το έτος 2018 σύμφωνα με το Ν.Δ. 2396/1953 και των υπ΄αριθμ.3373/390/20-03-1975 και 4993/745/24-04-1975 Αποφάσεων του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-02-2018 10:54:23
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Γ.2 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Θέμα:  Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών για το έτος 2018 (παρ.11δ άρθρου 221 του Ν.4412/2016).
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-02-2018 10:52:35
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Γ.2 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Θέμα:  Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης ενστάσεων για το έτος 2018 (παρ.11α άρθρου 221 του Ν.4412/2016).
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-02-2018 10:50:55
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Γ.2 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Θέμα:  Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής Προμηθειών για το έτος 2018 (παρ.11β άρθρου 221 του Ν.4412/2016)
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-02-2018 10:47:52
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Γ.2 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Θέμα:  Ορισμός Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης της διαδικασίας ανάθεσης για την σύναψη συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2018 (παρ.1 άρθρου 221 του Ν.4412/2016).
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-02-2018 10:43:37